Inżynierowie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego dla przemysłu

05.03.2019

Zespół badawczy Zakładu Biotechnologii Środowiska i Biogospodarki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie stworzył projekt dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) w ramach realizacji strategii UKSW dotyczącej współpracy uczelni z przemysłem.

Projekt pod nazwą „Studium nad analizą wodno-ściekową dla JSW S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „Knurów-Szczygłowice” w aspekcie obowiązujących dyrektyw UE oraz przepisów nowej ustawy Prawo wodne” został wykonany na mocy umowy zawartej przez Rektora UKSW oraz Zarząd JSW – informuje warszawska uczelnia.

Realizacja usługi badawczej obejmowała opracowanie stanu formalno-prawnego gospodarki wodno-ściekowej kopalni „Knurów-Szczygłowice” w aspekcie dostosowania do wymagań nowej ustawy „Prawo wodne” i zapisów dyrektyw Unii Europejskiej.

jp


Nauki techniczne Nowoczesna gospodarka