Konkurs na doskonalenie systemu monitorowania różnorodności biologicznej

13.09.2022
biodiversa+

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z Europejskim Partnerstwem na rzecz Bioróżnorodności (BiodivERsA+) ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze koncentrujące się na doskonaleniu systemu monitorowania różnorodności biologicznej i zmian w ekosystemach.

Jak informuje NCN, projekty powinny skupiać się na doskonaleniu istniejących metod lub opracowywaniu i ocenie nowych,  które pozwolą lepiej scharakteryzować, zrozumieć i modelować stan różnorodności biologicznej, jej dynamikę i tendencje w odpowiednich skalach przestrzennych i czasowych. 

Celem konkursu jest również wsparcie badaczy w opracowywaniu narzędzi służących lepszemu wdrażaniu i harmonizacji programów monitorowania bioróżnorodności w różnych krajach i regionach.

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Więcej:
https://www.biodiversa.org/2017

jp


Badania i rozwój