Nagrody ministra dla nauczycieli akademickich

16.02.2018

Na uczelniach trwa zbieranie wniosków o przyznanie nagród ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla nauczycieli akademickich. Mogą je otrzymać naukowcy posiadający obywatelstwo polskie, w tym pracujący za granicą oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali wyjątkowe osiągnięcie w pracy naukowej lub dydaktycznej.

Nagrody są przyznawane m.in. za osiągnięcia naukowe, które w poprzednim roku kalendarzowym stały się podstawą do przyznania stopni doktora habilitowanego lub doktora. Indywidualne lub zespołowe nagrody za wyróżniające wyniki w pracy dydaktycznej mogą uzyskać autorzy  wybitnych podręczników akademickich, innowacyjnych metod badania i nauczania oraz materiałów dydaktycznych. Termin składania wniosków mija 31 marca 2018 r.  Szczegółowe zasady i i tryb przyznawania nagród reguluje Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z 6 września 2016 roku.

Zobacz rozporządzenie:
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1462
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160001462/O/D2016146…


Nauki techniczne Szkolnictwo wyższe