Najlepsze prace magisterskie poświęcone ochronie konkurencji i konsumentów

06.04.2021

Rozstrzygnięto 10. edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konsumentów oraz 12. edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji. Konkursy organizowane są przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Partnerem konkursów jest Stowarzyszenie Prawa Konkurencji, a patronem Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Zgłoszone prace dotyczyły prawa antymonopolowego, m.in. porozumień ograniczających konkurencję, kontroli koncentracji czy form pomocy państwa, oraz zagadnień konsumenckich takich jak: uprawnienia konsumentów, praktyki rynkowe wprowadzające w błąd czy umowy zawierane na odległość.

Kapituła konkursowa oceniała m.in. jakość merytoryczną pracy, formę, nowatorskie ujęcie zagadnienia oraz poziom edytorski.

Laureatką 1. miejsca w kategorii „konkurencja” została Anna Czuchryta, która pracę „Standard dowodowy w prawie konkurencji Unii Europejskiej” obroniła u prof. dra hab. Roberta Grzeszczaka na Uniwersytecie Warszawskim.

Z kolei w kategorii „konsumenci” 1. miejsce przyznano Klaudii Koman. Pracę „Umowy o dostarczanie treści i usług cyfrowych a ochrona konsumentów na rynku wewnętrznym: dyrektywa 2019/770 i perspektywa jej implementacji do prawa polskiego” obroniła pod kierownictwem prof. dr hab. Moniki Namysłowskiej na Uniwersytecie Łódzkim.

jp


Wydarzenia