Narodowe Centrum Nauki podsumowało pierwszą edycję konkursu MINIATURA

28.02.2018

W zakończonym niedawno konkursie obejmującym badania podstawowe wsparcie otrzymało 828 naukowców, a łączna kwota finansowania wyniosła prawie 30 mln zł.

Konkurs MINIATURA skierowany jest do osób posiadających stopień naukowy doktora uzyskany do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, które nie kierowały i w momencie składania wniosku nie kierują realizacją projektu badawczego, jak również nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

W konkursie MINIATURA finansowane były wyłącznie działania służące realizacji badań podstawowych, takie jak badania pilotażowe lub wstępne, wyjazdy badawcze i konferencyjne, kwerendy, staże, czy konsultacje naukowe. Największą liczbę grantów otrzymali naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Otwarcie drugiej edycji konkursu MINIATURA planowane jest na kwiecień 2018 r.


Badania i rozwój Szkolnictwo wyższe Wydarzenia