Powołano Radę Klimatyczną Uniwersytetu Jagiellońskiego

01.06.2021

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ) w Krakowie prof. Jacek Popiel zdecydował o utworzeniu Rady Klimatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W skład tego gremium weszło 25 przedstawicieli społeczności akademickiej UJ, którzy będą wypracowywali rekomendacje i planowali działania związane z szeroko pojętą ekologią i ochroną klimatu.

Jak informuje UJ, powołanie Rady Klimatycznej to efekt oddolnej inicjatywy społeczności akademickiej, skupionej w ruchu KlimatUJ. Jej przedstawiciele w styczniu br. złożyli petycję na ręce władz uczelni, pod którą podpisało się ponad 1000 osób. Wśród kilkunastu postulatów znalazło się m.in. wezwanie do utworzenia planu, kiedy Uniwersytet Jagielloński stanie się instytucją neutralną węglowo, przeprowadzenia audytu energetycznego uczelni i podjęcia działań zmierzających do zmniejszenia zużycia energii czy wyeliminowania plastiku w postaci opakowań, materiałów promocyjnych i biurowych z przestrzeni uniwersyteckich do końca br.

Do głównych zadań Rady należeć będzie opracowanie strategii klimatycznej UJ i popularyzacja na uczelni oraz w otoczeniu społecznym wiedzy na temat kryzysu klimatyczno-ekologicznego. Rada będzie także kształtować politykę klimatyczną UJ z uwzględnieniem jej wpływu na działania władz Krakowa, Małopolski i Polski.

jp


Szkolnictwo wyższe