Prorektor Politechniki Warszawskiej przewodniczącym Rady Metrologii

23.09.2022
PW

Prof. Jacek Semaniak, Prezes Głównego Urzędu Miar, wręczył prof. Adamowi Woźniakowi, Prorektorowi Politechniki Warszawskiej ds. Rozwoju nominację na przewodniczącego Rady Metrologii, która jest organem opiniodawczym i doradczym Prezesa Głównego Urzędu Miar.

Akty powołania członkom Rady Metrologii II kadencji wręczono podczas jej pierwszego posiedzenia, które odbyło się 20 września 2022 r. Nominacje podpisał Minister Rozwoju i Technologii.

Rada Metrologii jest podmiotem wspierającym rozwój metrologii w Polsce. To organ opiniodawczy i doradczy Prezesa Głównego Urzędu Miar (GUM). Opiniuje stan i kierunki rozwoju krajowej metrologii, działalność merytoryczną administracji miar, czteroletni strategiczny plan działania GUM oraz roczne plany i sprawozdania. Na prośbę Prezesa GUM lub ministra właściwego do spraw gospodarki przygotowuje analizy i stanowiska dotyczące wskazanych obszarów.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele struktur państwowych, przemysłu i nauki. Obecnie liczy ona 16 osób.

jp


Nauki techniczne