Rozstrzygnięto konkurs na najlepsze prace z ekonomii, finansów oraz nauki o zarządzaniu i jakości

23.05.2023
PTE Oddział w Łodzi

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi informuje, że Komisja Konkursowa Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinach: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości obronioną w roku 2022 przyznała w kategorii prace magisterskie 1. miejsce mgr Ewelinie Kuźmie ze Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie za pracę „Green banking a efektywność finansowa banków”.

Drugą pozycję w tej kategorii zajęła mgr Agata Wojciechowska z Politechniki Łódzkiej za pracę „Wpływ kryzysów charakterystycznych dla Smart World na procesy zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach”, a trzecią mgr Rafał Pękalski z SGH za pracę „Wpływ pandemii Covid-19 na digitalizację sektora bankowego w Polsce”.

W kategorii prac licencjackich zwycięzcą została Natalia Przytuła z Uniwersytetu Łódzkiego za pracę „Problematyka zagrożeń transportu koleją towarów niebezpiecznych w Polsce”.

jp


Nowoczesna gospodarka