Wniosek o kierunek lekarski na Uniwersytecie Warszawskim

18.01.2023
UW

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego (UW) prof. Alojzy Z. Nowak złożył wniosek do Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka o wyrażenie zgody na utworzenie i uruchomienie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku lekarskim na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2023/2024.

Złożony wniosek został przygotowany przez zespoły związane z projektowaniem rozpoczęcia kształcenia na kierunku lekarskim: Zespół ds. Infrastruktury medycznej oraz Zespół ds. opracowania programu studiów na kierunku lekarskim. 

Nadzór nad pracą obydwu zespołów sprawował prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia – dr hab. Sławomir Żółtek, prof. UW. Koordynatorem ich pracy był zaś prof. Zbigniew Izdebski, przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika, który jednocześnie został przewodniczącym Zespołu ds. opracowania programu studiów. Przewodniczącym Zespołu ds. infrastruktury medycznej był p.o. kanclerza UW Robert Grey. Obsługę administracyjną obu zespołów sprawowało Biuro Innowacji Dydaktycznych wraz z przedstawicielami Centrum Wsparcia Dydaktyki wskazanymi przez prorektora ds. studentów i jakości kształcenia.

Więcej:
https://medycyna.uw.edu.pl/

jp


Szkolnictwo wyższe