Wspólne działania na rzecz umiędzynarodowienia polskiej nauki

04.06.2021

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) zawarły porozumienie, którego celem jest realizacja wspólnych projektów, wspierających całe środowisko akademickie i naukowe.

Celem porozumienia jest stworzenie mechanizmów wspierających ciągłość i spójność realizowanych przedsięwzięć. Docelowo działania NAWA i OPI PIB mają wspierać umiędzynarodowienie oraz wzmacniać promocję nauki, innowacji oraz polskich jednostek systemu nauki i szkolnictwa wyższego.

NAWA działa na rzecz wzmocnienia potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego poprzez wymianę i współpracę międzynarodową. Realizuje programy skierowane do polskich i zagranicznych naukowców, studentów oraz uczelni i instytucji naukowych, a także promuje za granicą polską naukę, ofertę uczelni, innowacje oraz język polski i kulturę polską. Dzięki współpracy z OPI PIB będziemy mogli działać skuteczniej i w oparciu o dostarczone dane i wypracowane wspólnie rozwiązania lepiej odpowiadać na potrzeby środowiska akademickiego i naukowego – powiedziała dr Grażyna Żebrowska, dyrektor NAWA.

jp


Wydarzenia