Naukowiec Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z nagrodą Prezesa Rady Ministrów

23.12.2022
Gerard/REPORTER

Prezes Rady Ministrów przyznał nagrodę za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej prof. dr. hab. Marianowi Goryni z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Doceniony został cykl jego publikacji poświęconych mikro-, mezo- i makroekonomicznym uwarunkowaniom osiągania korzyści z międzynarodowej współpracy gospodarczej.

Komisja przyznająca nagrody podkreśliła dorobek prof. Goryni łączący dziedziny ekonomii i finansów oraz zarządzania i jakości na polu konkurencyjności i umiędzynarodowienia. Obok innowacyjnego podejścia do konkurencyjności, walorem dorobku jest zbudowanie go na gruncie współpracy zespołów interdyscyplinarnych, co umożliwiło sformułowanie nowych zagadnień badawczych – czytamy w serwisie uczelni.

Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniające się rozprawy doktorskie, osiągnięcia dające podstawę do nadania stopnia doktora habilitowanego lub doktora habilitowanego sztuki oraz za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej i wdrożeniowej przyznawane są od 1994 roku.

Więcej: https://ue.poznan.pl/pl/aktualnosci,c16/aktualnosci,c15/prof-marian-gorynia-z-nagroda-prezesa-rady-ministrow,a107747.html

jsz


Nowoczesna gospodarka