Konkurs Zintegrowane Programy Uczelni rozstrzygnięty

12.02.2018

248 mln złotych trafiło do 28 szkół wyższych w wyniku konkursu wspierającego rozwój małych i średnich uczelni. Organizatorem konkursu „Zintegrowane Programy Uczelni” jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Celem konkursu jest dostosowanie i realizacja programów kształcenia szkół wyższych do potrzeb społeczno-gospodarczych poprzez podnoszenie kompetencji studentów i kadr uczelnianych. Podczas ogłaszania wyników konkursu, które nastąpiło na warszawskim Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wicepremier – minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zwracał uwagę na konieczność uruchamiania na uczelniach kierunków w języku angielskim. Podkreślał, że jest to ważne w kontekście szans na współpracę międzynarodową szkół wyższych. Dofinansowanie jakie otrzymały uczelnie w wyniku konkursu „Zintegrowane Programy Uczelni” ma zostać przeznaczone na doskonalenie kadr naukowych, prowadzenie praktyk i staży dla studentów oraz umiędzynarodowienie i informatyzację szkół wyższych.


Szkolnictwo wyższe