Studieren in Polen! Stypendia w Polsce dla niemieckich studentów i naukowców

23.05.2023
Studieren in Polen

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) zaprasza studentów, doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich z Niemiec na stypendia w Polsce w ramach współpracy bilateralnej Programu Zawacka NAWA. 

NAWA oferuje dofinansowanie przyjazdu do polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki w celu realizacji: pobytu semestralnego dla studentów, pobytu badawczego od 1 do 9 miesięcy dla doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich.

Celem Programu jest zwiększenie umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego poprzez przyjazdy studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich i naukowców do polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki na podstawie umów międzynarodowych zawartych pomiędzy Polską a wskazanymi w ogłoszeniu krajami partnerskimi. 

Pobyty pozwolą na nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy między ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą, a także na podnoszenie kompetencji uczestniczących w nich przedstawicieli środowiska akademickiego.

Więcej:
https://nawa.gov.pl/images/Aktualnosci/2023/Das-Programm-Zawacka-NAWA.pdf

jp


Szkolnictwo wyższe