Porozumienie o współpracy Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej z Łukasiewicz – Krakowskim Instytutem Technologicznym

23.11.2022
W. Nowak PK

Porozumienie zawarte pomiędzy Wydziałem Mechanicznym Politechniki Krakowskiej a Krakowskim Instytutem Technologicznym zakłada m.in.: podejmowanie i realizację wspólnych projektów badawczych oraz projektów innowacyjnych w zakresie opracowywania nowych technologii dla przemysłu, modernizacji już wdrożonych procesów. 

Przewiduje się też współpracę przy występowaniu o środki finansowe w ramach konkursów z funduszy unijnych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027, programów strategicznych, krajowych i międzynarodowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki oraz Programu „Horyzont Europa”. 

Obydwie instytucje planują współorganizację szkoleń, seminariów, konferencji naukowo-biznesowych i targów mających na celu integrację środowiska naukowego z biznesem, a także współpracę w zakresie możliwości odbycia w Łukasiewicz – Krakowskim Instytucie Technologicznym praktyk i staży przez studentów i absolwentów Politechniki Krakowskiej.

jp


Badania i rozwój