Student Uniwersytetu Łódzkiego laureatem Konkurs im. J.J. Lipskiego

28.07.2022
Uniwersytet Łódzki

Piotr Piasek z Uniwersytetu Łódzkiego (UŁ) otrzymał Nagrodę I stopnia w XXVII edycji Konkursu prac magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego za pracę „Zagadnienie faszyzmu w myśli Georges’a Bataille’a na tle współczesnej dyskusji o refaszyzacji”, która została obroniona w 2021 r. na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ. 

Konkurs im. J.J. Lipskiego organizuje Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej z obszaru humanistyki i nauk społecznych, której autor bada istotne zjawiska i problemy możliwe do zaobserwowania od XIX w. do czasów współczesnych.

W napisanej pod opieką naukową dra hab. Krzysztofa Matuszewskiego pracy Piotr Piasek nawiązuje do opublikowanego przez Georges’a Bataille’a w latach 1933-34 eseju „Psychologiczna struktura faszyzmu”. Francuski filozof proponował definicję tytułowego zjawiska, która skupiała się na strukturalnych (psychologicznych) zależnościach pojawiających się między różnymi grupami społecznymi w obliczu kryzysu wewnątrzspołecznego – najczęściej ekonomicznego – informuje Centrum Promocji UŁ.

jp


Humanistyka