Uniwersytet Gdański w Radzie Ekspertów Uczelni Wyższych ds. Edukacji i Integracji Migrantów i Uchodźców

04.07.2019

Uniwersytet Gdański (UG) przystąpił do ogólnopolskiego porozumienia powołującego Radę Ekspertów Uczelni Wyższych ds. Edukacji i Integracji Migrantów i Uchodźców. Zaawansowane badania UG w zakresie migracji będą stanowić cenny wkład w działania Rady – informuje uczelnia.

Różne ośrodki akademickie mają zróżnicowane doświadczenia w realizacji badań, programów kształcenia oraz projektów z udziałem partnerów rządowych, pozarządowych i międzynarodowych. Współpraca w ramach porozumienia umożliwi wszystkim partnerom dostęp do wyników tych badań i rekomendacji oraz wykorzystania ich w kształceniu studentów.

Uniwersytet Gdański może wnieść swoje doświadczenia do współpracy na poziomie ogólnopolskim w zakresie badań nad współczesnymi migracjami Polaków, nauczania języka polskiego jako obcego, psychologii międzykulturowej, edukacji uczniów z doświadczeniem migracji, adekwatnej kulturowo pracy socjalnej i działań w zakresie umiędzynarodowienia uczelni.

 

jsz


Szkolnictwo wyższe