Uniwersytet Mikołaja Kopernika będzie współpracował z Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych

06.06.2022
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zawarł porozumienie o współpracy z Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych im. gen. broni Władysława Sikorskiego w Bydgoszczy. Sygnowali je rektor uczelni prof. dr hab. Andrzej Sokala oraz dyrektor Centrum płk dr Andrzej Lis.

Strony porozumienia zobowiązały się do współpracy w zakresie m.in. pozyskiwania społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa, kształtowania pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP, upowszechniania własnych tradycji, promocji dokonań i osiągnięć oraz integrowania środowiska wojskowego i naukowego środowiska cywilnego – informuje uczelnia. 

W praktyce ma to oznaczać m.in. wymianę doświadczeń i osiągnięć naukowych, organizowanie wspólnych narad, sympozjów, konferencji naukowych i szkoleń, prowadzenie wspólnych projektów badawczych, publikowanie wyników prac naukowych, udostępnianie wybranym pracownikom Centrum zasobów bibliotecznych uczelni oraz realizację praktyk i staży studenckich. 

Więcej: https://portal.umk.pl/pl/article/wspolpraca-dla-bezpieczenstwa

jsz


Szkolnictwo wyższe