Uniwersytet Rolniczy w Krakowie rozpoczyna współpracę z małopolskimi architektami

26.08.2022
URK

Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (URK), dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK podpisał umowę o współpracy z Małopolską Okręgową Izbą Architektów (MPOIA) RP. Ze strony MPOIA RP sygnatariuszami byli: przewodniczący Rady MPOIA RP, Piotr Chuchacz oraz jego zastępca Witold Zieliński.

W ramach porozumienia podejmowane będą wspólne prace o charakterze badawczo-rozwojowym i naukowym, a także realizowana będzie współpraca w zakresie dydaktyki oraz wspólne działania w celu uzyskania dofinansowania przedsięwzięć. Dodatkowo, w celu realizacji projektów dydaktycznych oraz badawczo-rozwojowych jednostki występować będą wspólnie.

Koordynacją zadań wynikających z umowy zajmie się Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji URK. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.

jp


Badania i rozwój